Játékszabályzat

AZ ÉN dm NESZESSZEREM”

 

Nyereményjáték szabályzat

 

A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a dm Kft. (székhely: 2046 Törökbálint, Depo pf. 4., cégjegyzékszám: 13-09-078006, a továbbiakban: Szervező) által szervezett AZ ÉN dm NESZESSZEREM elnevezésű nyereményjátékra, amely a Progressive Studio Kft. (1066 Budapest, Nyugati tér 1. Skála Metró, 6. emelet) mint a nyereményjáték lebonyolítója (a továbbiakban: Lebonyolító) által üzemeltetett online felületen, azaz a www.neszesszerem.dm.hu weboldalon (a továbbiakban: Játékfelületek) érhető el.

 

A jelen Játékszabályzat tartalmazza a Promócióban történő részvétel feltételeit és módját, valamint a Szervező és a Játékos jogait és kötelezettségeit. A mindenkor hatályos Játékszabályzat a Weboldalon elérhető és megtekinthető.

 

A Játékban résztvevő jelentkező a részvétellel elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

 

1. A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, és aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és aki a Promócióban a jelen játékszabályzatban (”Szabályzat”) írtak szerint érvényes Pályázatot nyújt be, valamint ezzel egyidejűleg elfogadja a Játékszabályzatban írt valamennyi feltételt, és akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás bármely feltétele (továbbiakban: Játékos).

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

  • a Szervező és a Lebonyolító tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint mindezek közeli hozzátartozói;

  • egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő jogi személyek vagy jogi személyiség nélküli szervezetek – így különösen a Forgalmazó vagy a megnyerhető termék felajánlója – tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint mindezek közeli hozzátartozói.

A játékból a Lebonyolító kizárja azt a Játékost, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását, nem valós adatokat tartalmazó Pályázatot küld be, illetve a jelen Szabályzat mellékletét képező Adatvédelmi Tájékoztatóban (a továbbiakban: Adatvédelmi Tájékoztató) meghatározott hozzájárulását a Játék időtartama alatt, vagy a sorsolást megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről a Lebonyolító a Játékosnak külön értesítést nem küld.

 

A Játékos kijelenti, hogy a Játékra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a valóságnak.

A Szervező kizárólag azokat az online Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyek a Játékosok saját adataikat tartalmazzák. Amennyiben a Játékos nem saját adatokkal küldi el Pályázatát a Weboldalon, úgy a Promócióval kapcsolatos e-mail postafiók jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező, valamint Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja. A Játékost a megadott adataival kapcsolatosan kizárólagos felelősség terheli, a Játékos ezen adatot nem adhatja ki harmadik személynek, a Pályázat beküldésével kapcsolatos adatait harmadik személynek ideiglenesen sem engedheti át, és nem használhatja más adatait.

A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Promóció technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése ellenőrzése céljából a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Promócióból kizárhatja.

A Promócióból – a Szervező és Lebonyolító megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Promóció szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy nem létező személyeket tartalmazó e-mail postafiókkal vesznek részt a Promócióban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Promócióval összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoztak.

A Játékos nem sértheti meg, illetve nem kísérelheti meg megsérteni a Weboldal és a Promóció védelmét biztosító technikai megoldásokat, ideértve különösen az alábbi eseteket:

  • hozzáférés a nem a Játékos számára szánt adatokhoz olyan adatokkal, amelyre a Játékos nem jogosult;

  • megkísérelni a rendszer vagy a hálózat sebezhetőségének vizsgálatát, kémlelését vagy tesztelését, vagy megfelelő felhatalmazás nélkül megsérteni a rendszer biztonságát vagy jogosultság-ellenőrző intézkedéseit;

  • kísérlet bármely felhasználó, host vagy hálózat számára nyújtott szolgáltatásokba való beleavatkozásba, illetve azok megzavarásába, a teljesség igénye nélkül ideértve a következőket: vírus elhelyezése a Weboldalon, a Weboldal túlterhelése (overloading), elárasztása (flooding), spammelése (spamming), levelekkel való bombázása (mailbombing) vagy összeomlasztása (crashing);

  • nem kívánt e-mailek (spam) küldése, ideértve termékek vagy szolgáltatások propagálását illetőleg hirdetését;

  • bármely TCP/IP csomag fejezetének vagy a fejezetben lévő információ bármely részének meghamisítása bármiféle e-mail vagy hírcsoport postázása során.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Promócióból kizárja azt a Játékost és egyidejűleg a Pályázatát is érvénytelenítse, továbbá hatósági, büntető- vagy kártérítési eljárást kezdeményezzen azzal a Játékossal vagy harmadik személlyel szemben, aki a Weboldal rendeltetésszerű működésének megzavarásával vagy egyéb, nem tisztességes úton kíván a Promóció során előnyhöz jutni, illetve aki egyéb módon megzavarja vagy megkísérli megzavarni a Weboldal rendeltetésszerű működését, vagy bármely, a Weboldalon folytatandó tevékenységet.

2. A Játék leírása

 

A Promócióban a jelen Játékszabályzat részvételi feltételeinek megfelelő Játékosok vehetnek részt oly módon, hogy a 3. pontban meghatározott promóciós időszakban a napi nyereményekért összeállítják saját dm márkás termékekből álló neszesszerüket vagy a főnyereményért megírják a véleményüket egy dm márkás termékről - kép és videó feltöltési lehetőséggel -, a www.neszesszerem.dm.hu web-felületen keresztül. Kizárólag név és valós e-mail cím megadásával lehet a nyereményjátékban pályázni.

 

A Játékos a vélemény íráshoz feltöltésre kerülő kép és/vagy videó esetében tudomásul veszi, hogy kizárólag ő felel azért, hogy a képen/videón szereplő személyek hozzájárultak a személyes adataik kezeléséhez, a szerzői joggal kapcsolatban Szervezőt és Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

3. A Játék időtartama

A Játék 2018. szeptember 27. 08:00:00 óra és 2018. október 31. 23:59 óra között zajlik.

 

Játék periódusok:

 

Teljes játékperiódus:

2018. szeptember 27. 08:00:00 órától – október 31. 23:59:59 óráig tart.

 

Napi játékperiódus:

2018. szeptember 27. 08:00:00 órától – szeptember 27. 23:59:59 óráig

2018. szeptember 28. 00:00:00 órától – szeptember 28. 23:59:59 óráig

2018. szeptember 29. 00:00:00 órától – szeptember 29. 23:59:59 óráig

2018. szeptember 30. 00:00:00 órától – szeptember 30. 23:59:59 óráig

2018. október 01. 00:00:00 órától – október 01. 23:59:59 óráig

2018. október 02. 00:00:00 órától – október 02. 23:59:59 óráig

2018. október 03. 00:00:00 órától – október 03. 23:59:59 óráig

2018. október 04. 00:00:00 órától – október 04. 23:59:59 óráig

2018. október 05. 00:00:00 órától – október 05. 23:59:59 óráig

2018. október 06. 00:00:00 órától – október 06. 23:59:59 óráig

2018. október 07. 00:00:00 órától – október 07. 23:59:59 óráig

2018. október 08. 00:00:00 órától – október 08. 23:59:59 óráig

2018. október 09. 00:00:00 órától – október 09. 23:59:59 óráig

2018. október 10. 00:00:00 órától – október 10. 23:59:59 óráig

2018. október 11. 00:00:00 órától – október 11. 23:59:59 óráig

2018. október 12. 00:00:00 órától – október 12. 23:59:59 óráig

2018. október 13. 00:00:00 órától – október 13. 23:59:59 óráig

2018. október 14. 00:00:00 órától – október 14. 23:59:59 óráig

2018. október 15. 00:00:00 órától – október 15. 23:59:59 óráig

2018. október 16. 00:00:00 órától – október 16. 23:59:59 óráig

2018. október 17. 00:00:00 órától – október 17. 23:59:59 óráig

2018. október 18. 00:00:00 órától – október 18. 23:59:59 óráig

2018. október 19. 00:00:00 órától – október 19. 23:59:59 óráig

2018. október 20. 00:00:00 órától – október 20. 23:59:59 óráig

2018. október 21. 00:00:00 órától – október 21. 23:59:59 óráig

2018. október 22. 00:00:00 órától – október 22. 23:59:59 óráig

2018. október 23. 00:00:00 órától – október 23. 23:59:59 óráig

2018. október 24. 00:00:00 órától – október 24. 23:59:59 óráig

2018. október 25. 00:00:00 órától – október 25. 23:59:59 óráig

2018. október 26. 00:00:00 órától – október 26. 23:59:59 óráig

2018. október 27. 00:00:00 órától – október 27. 23:59:59 óráig

2018. október 28. 00:00:00 órától – október 28. 23:59:59 óráig

2018. október 29. 00:00:00 órától – október 29. 23:59:59 óráig

2018. október 30. 00:00:00 órától – október 30. 23:59:59 óráig

2018. október 31. 00:00:00 órától – október 31. 23:59:59 óráig

A Játékban részt venni, arra jelentkezni a Játék meghirdetésének időpontjától, a Játék utolsó napján 23.59 óráig lehetséges. A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek, azok a sorsoláson nem vesznek részt.

4. Jelentkezés a játékra, részvételi feltételek

A Játékosok közül a nyereménysorsoláson kizárólag azok vehetnek részt, akik a jelen Szabályzatban meghatározott részvételi feltételeket együttesen és maradéktalanul teljesítik,

A Játékban azok vehetnek részt, akik

a)a Játékfelületek valamelyikén az Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározott azonosító adataik kezeléséhez, illetve a Játékon való nyerteskénti kisorsolásuk esetére nevük nyilvánosságra hozatalához hozzájárulásukat megadva regisztrálnak, az adatok hiánytalan, valóságnak megfelelően történő megadásával, oly módon, hogy az adatok a Játékos érvényes személyazonosító okmányán szereplő adatokkal valamint email címükkel egyezőek legyenek,

valamint az a) pont szerinti adatok kezelésére vonatkozó adatkezelési hozzájárulásukat fenntartják a Játék időtartama, a sorsolás, valamint a nyeremény kézbesítésének ideje alatt.

 

A Játékosnak a www.neszesszerem.dm.hu weboldalon a játékot követően meg kell adnia a Pályázathoz szükséges adatokat: személyi azonosító okmányában szereplő teljes nevét (vezetéknév, keresztnév) és e-mail cím. A Játékos a személyes adatok kitöltése, valamint a Játékszabályzat elolvasás után, amennyiben egyetért a játékszabályzattal és az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltakkal, el kell fogadnia azokat, valamint hozzájárul megadott személyes adatai kezeléséhez a nyereményjátékhoz kapcsolódóan a cél megvalósulásáig. A Játékosok a Pályázat során megadott e-mail címük alapján kerülnek azonosításra, így az e-mail cím esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag e-mail cím törlése, elérhetetlensége, a fogadó mailszerver beállításai) Szervezőt és/vagy Lebonyolítót és/vagy Adatfeldolgozót semmilyen felelősség nem terheli. Egyszer van lehetősége egy adott Játékosnak pályázatot leadni egy adott napi játék periódusban, ugyanazon játékperióduson belül egy Játékos többszöri regisztrációját a rendszer egy pályázatként kezeli.

 

A Pályázat elküldését követően a rendszerben egy automatikus válaszüzenet jelenik meg, és a rendszer automatikusan generált levélben értesül a Pályázat elküldéséről. Abban az esetekben, amikor a Játékos a sorsolások alkalmával kiválasztásra kerül, mint Nyertes, arról e-mail üzenetben kap értesítést 5 munkanapon belül. A nem nyertes státuszról a rendszer nem küld értesítést azon Játékosok számára, akik a nyereményjátékban semmilyen Nyereményt nem nyertek.

 

A Promócióba beérkező Pályázatokat a rendszer a Játék szerverre való beérkezésének időpillanatában rögzíti. A rögzített időpontok tekintetében a Promóció szervere a mérvadó.

 


 

5. Nyeremény

Szervező által a Promóció során a következő nyeremények kerülnek a Lebonyolító telephelyén a véletlenszerűség elvének eleget tevő elektronikus sorsolás útján kisorsolásra az alábbiak szerint:


 

Napi nyeremények: a 2. pontban meghatározott napi játékperiódusok során naponta 1 darab (összesen 35 db) egyedi dm neszesszer és a kiválasztott 5 dm márkás termék. Nyertesek száma összesen: 35 fő. A szervező és a lebonyolító fenntartja a jogot a neszesszer színének és a termék típusának a megváltoztatására.


 

Fődíj: 1 db dm Beauty nap, amely tartalmaz: fodrászt, sminkest, stylistot, fotózást 2 fő részére (1 fő a nyertes és magával hozhat +1 főt)


 

A termékek értéke csomagonként min. 10.000 Ft (a csomag értéke a választott termékektől függ)

A fődíj értéke: 100.000 Ft

 

A teljes játék ideje alatt összesen 36 (fő) nyertes kerül kisorsolásra, akikkel egyidejűleg 72 darab pótnyertes kerül kisorsolásra.

A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható.

A nyereményekkel kapcsolatban felmerülő esetleges adókötelezettség teljesítése érdekében a Szervező, a Lebonyolító és a nyertesek kötelesek együttműködni. Tekintettel arra, hogy a nyeremény átadásának körülményei megfelelnek a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú melléklet 8.14. pontjában foglalt, az adómentesség alkalmazhatóságához szükséges követelményeknek, így a nyeremény átadásával kapcsolatban személyi jövedelemadó (illetőleg egészségügyi hozzájárulás) fizetési kötelezettség nem merül fel sem a Szervező, sem a Lebonyolító, sem a nyertesek oldalán.

A Szervező az itt felsorolt nyereményeken túl további nyereményeket a Játékban nem sorsol ki.

6. Sorsolás


A nyertesek sorsolása a Lebonyolító telephelyén a véletlenszerűség elvének eleget tevő elektronikus sorsolás útján történik, melyről sorsolási jegyzőkönyv készül az alábbiak szerint:

 

Napi nyeremények

1. nap: visszamenőleg a napi játékperióduson belüli napi nyertesek sorsolása történik, időpontja: 2018. szeptember 28. 11 óra

2. nap: visszamenőleg a napi játékperióduson belüli napi nyertesek sorsolása történik, időpontja: 2018. szeptember 29. 11 óra

3. nap: visszamenőleg a napi játékperióduson belüli napi nyertesek sorsolása történik, időpontja: 2018. szeptember 30. 11 óra

4. nap: visszamenőleg a napi játékperióduson belüli napi nyertesek sorsolása történik, időpontja: 2018. október 1. 11 óra

5. nap: visszamenőleg a napi játékperióduson belüli napi nyertesek sorsolása történik, időpontja: 2018. október 2. 11 óra

6. nap: visszamenőleg a napi játékperióduson belüli napi nyertesek sorsolása történik, időpontja: 2018. október 3. 11 óra

7. nap: visszamenőleg a napi játékperióduson belüli napi nyertesek sorsolása történik, időpontja: 2018. október 4. 11 óra

8. nap: visszamenőleg a napi játékperióduson belüli napi nyertesek sorsolása történik, időpontja: 2018. október 5. 11 óra

9. nap: visszamenőleg a napi játékperióduson belüli napi nyertesek sorsolása történik, időpontja: 2018. október 6. 11 óra

10. nap: visszamenőleg a napi játékperióduson belüli napi nyertesek sorsolása történik, időpontja: 2018. október 7. 11 óra

11. nap: visszamenőleg a napi játékperióduson belüli napi nyertesek sorsolása történik, időpontja: 2018. október 8. 11 óra

12. nap: visszamenőleg a napi játékperióduson belüli napi nyertesek sorsolása történik, időpontja: 2018. október 9. 11 óra

13. nap: visszamenőleg a napi játékperióduson belüli napi nyertesek sorsolása történik, időpontja: 2018. október 10. 11 óra

14. nap: visszamenőleg a napi játékperióduson belüli napi nyertesek sorsolása történik, időpontja: 2018. október 11. 11 óra

15. nap: visszamenőleg a napi játékperióduson belüli napi nyertesek sorsolása történik, időpontja: 2018. október 12. 11 óra

16. nap: visszamenőleg a napi játékperióduson belüli napi nyertesek sorsolása történik, időpontja: 2018. október 13. 11 óra

17. nap: visszamenőleg a napi játékperióduson belüli napi nyertesek sorsolása történik, időpontja: 2018. október 14. 11 óra

18. nap: visszamenőleg a napi játékperióduson belüli napi nyertesek sorsolása történik, időpontja: 2018. október 15. 11 óra

19. nap: visszamenőleg a napi játékperióduson belüli napi nyertesek sorsolása történik, időpontja: 2018. október 16. 11 óra

20. nap: visszamenőleg a napi játékperióduson belüli napi nyertesek sorsolása történik, időpontja: 2018. október 17. 11 óra

21. nap: visszamenőleg a napi játékperióduson belüli napi nyertesek sorsolása történik, időpontja: 2018. október 18. 11 óra

22. nap: visszamenőleg a napi játékperióduson belüli napi nyertesek sorsolása történik, időpontja: 2018. október 19. 11 óra

23. nap: visszamenőleg a napi játékperióduson belüli napi nyertesek sorsolása történik, időpontja: 2018. október 20. 11 óra

24. nap: visszamenőleg a napi játékperióduson belüli napi nyertesek sorsolása történik, időpontja: 2018. október 21. 11 óra

25. nap: visszamenőleg a napi játékperióduson belüli napi nyertesek sorsolása történik, időpontja: 2018. október 22. 11 óra

26. nap: visszamenőleg a napi játékperióduson belüli napi nyertesek sorsolása történik, időpontja: 2018. október 23. 11 óra

27. nap: visszamenőleg a napi játékperióduson belüli napi nyertesek sorsolása történik, időpontja: 2018. október 24. 11 óra

28. nap: visszamenőleg a napi játékperióduson belüli napi nyertesek sorsolása történik, időpontja: 2018. október 25. 11 óra

29. nap: visszamenőleg a napi játékperióduson belüli napi nyertesek sorsolása történik, időpontja: 2018. október 26. 11 óra

30. nap: visszamenőleg a napi játékperióduson belüli napi nyertesek sorsolása történik, időpontja: 2018. október 27. 11 óra

31. nap: visszamenőleg a napi játékperióduson belüli napi nyertesek sorsolása történik, időpontja: 2018. október 28. 11 óra

32. nap: visszamenőleg a napi játékperióduson belüli napi nyertesek sorsolása történik, időpontja: 2018. október 29. 11 óra

33. nap: visszamenőleg a napi játékperióduson belüli napi nyertesek sorsolása történik, időpontja: 2018. október 30. 11 óra

34. nap: visszamenőleg a napi játékperióduson belüli napi nyertesek sorsolása történik, időpontja: 2018. október 31. 11 óra

35. nap: visszamenőleg a napi játékperióduson belüli napi nyertesek sorsolása történik, időpontja: 2018. november 1. 11 óra

 

 

Főnyeremény: visszamenőleg a teljes játékperióduson belüli fődíj nyertes sorsolása történik időpontja: 2018. november 5. 11 óra

 

Az 5. pontban meghatározott nyereményeket („Nyeremények”) a Játékszabályzatnak mindenben megfelelő azon Játékosok nyerhetik meg, akik a Weboldalon keresztül érvényes Pályázatot küldenek be az 4. pontban foglaltak szerint.

A Nyertesek meghatározása a véletlenszerűség elvének eleget tevő számítógépes program segítségével történik. A Nyertesek névsora a sorsolást követően bárki által szabadon megtekinthetők, a játék Weboldalán található Nyertesek menüpont alatt.

A Játékos a napi játékperiódus időtartama alatt egy Pályázattal jogosult pályázni. Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Promócióból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek.

A Promóció adott ideje alatt egy Játékos egy Pályázat beküldésével, egy alkalommal vehet részt a Promócióban, így a nyertességre való jogosultság korlátozás alá esik az alábbiak szerint:

Az a Játékos, aki valamely napi játékban már nyertesként került meghatározásra a továbbiakban nem jogosult nyereményre, azaz 1 Játékos maximálisan csak 1 darab napi nyereményt nyerhet. Az a Játékos, aki valamely napi játékban már nyertesként került meghatározásra, az nem befolyásolja a fődíj sorsoláson való részvételét.

A sorsolás alkalmával Szervező minden nyereményhez 2 fő Tartaléknyertest is kisorsol. Amennyiben a nyertes Játékosok Pályázata a jelen Játékszabályzatban meghatározott bármely okból kizárásra kerül, vagy a Nyeremény kézbesítésére azért nem kerül sor, mert a nyertes Játékosok a 8. pontokban meghatározott együttműködési kötelezettségüknek nem tesznek eleget Szervező a 6. pont szerint meghatározott Tartaléknyertest állít be a Nyertesek helyett. A Tartaléknyertesek a kisorsolás sorrendjében válnak jogosulttá a Nyereményre. Amennyiben a Nyertesek vagy a mögöttük álló Tartaléknyertes Pályázata bármely okból érvénytelen vagy egyéb okból kizárásra kerülnek vagy a Nyereményt a 8. pontban foglalt időtartamon belül nem veszi át, a nyereményre a soron következő Tartaléknyertes jogosult. A Tartaléknyertes helyébe is léphet Tartaléknyertes mindaddig, amíg a nyeremény gazdára nem talál. Amennyiben a sorban utolsó helyen álló Tartaléknyertes sem válik jogosulttá, úgy az adott nyereménynek nincs nyertese, az a Szervező tulajdonában marad.

A már kisorsolt Játékosok a sorsolás további részében nem sorsolhatók ki újra.

 

7. Nyertesek értesítése

 

A Napi nyertesek és a Fődíj nyertes által a Pályázat során megadott e-mail címre a Lebonyolító nyertes értesítőt küld, (”Nyertes értesítés”).

 

Lebonyolító a napi nyertesek és a fődíj nyertese számára a sorsolást követő 5 munkanapon belül a Játékosok által megadott e-mail címre elektronikus nyertes értesítő üzenetet küld. A Lebonyolító e-mailben kapcsolatba lép a napi nyertesekkel és a fődíj nyertesével, amelynek során a nyerteseknek 5 munkanapon belül jelentkezniük („válaszolniuk”) kell a kapott” Nyertes értesítés” tárgyú emailre, a nyeremény határidőn belüli átadása érdekében.

 

A Napi nyertesekkel és a fődíj nyertesével a Lebonyolító 5 munkanapon belül két alkalommal kísérel e-mailben kapcsolatba lépni. Amennyiben az első nyertes értesítő e-mail üzenet megküldését követő 5 munkanapon belül a Lebonyolítónak nem sikerül kapcsolatba lépnie a napi és fődíj nyertesekkel, akkor Nyereményeik a 6. pont szerinti Tartaléknyertest illetik meg.

 

A nyerteseket a Lebonyolító a Játékra történő jelentkezéskor megadott e-mail címen a sorsolás napján értesíti.

 

A Lebonyolító a nyertes(ek) nevét a Játékfelületeken a sorsolás napján teszi közzé.

 

Lebonyolító a nyeremények kézbesítéséhez szükséges mértékben egyeztet a nyertesekkel a kézbesítés részleteiről.

 

8. A nyeremények kézbesítése, átvétele

A napi nyeremények postai úton kerülnek átadásra a Nyertesekkel utólagosan egyeztetett postai címre. A címegyeztetést Lebonyolító e-mailen keresztül végzi. A fődíj átadás Nyertessel utólagosan egyeztetett időpontban kerül sor.

A napi nyeremények a sorsolást követő 90 munkanapon belül kerülnek kiküldésre. A fődíj felhasználására pedig a nyertessel és a szervezővel közösen előre egyeztetett időpontban kerül sor.

A Nyeremények készpénzben történő kifizetésére nincs lehetőség, valamint a nyeremények más típusú nyereményekre nem válthatók át és nem átruházhatók harmadik személy részére.

Amennyiben Nyertesek a nyertességre való jogosultságunkat bármely okból nem igazolják Lebonyolító vagy Szervező felé a Nyeremények átadása meghiúsultnak tekintendő, mely körülmény a Szervező vagy Lebonyolító terhére nem értékelhető, ezzel kapcsolatban velük szemben semmilyen igény, követelés nem támasztható. A Szervező a Nyeremény átadására ez esetben újabb lehetőséget nem tud biztosítani.

Nyertesség esetén Lebonyolító a Nyertesek nevét a www.neszesszerem.dm.hu Weboldalon közzéteszi. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Pályázatokat beküldő azon Nyertesek neve, valamint a nyertesség dátuma jelenik meg, akiket a rendszer az adott játékperiódus időszakára kisorsolt. A személyes adataik jelen pont szerinti nyilvánosságra hozatalához valamennyi Játékos a Promócióra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul.

A Szervező kizárja a Promócióból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet átadni, mert a Pályázatán vagy az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen Játékszabályzatban írt személyi-, és pályázati feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

A Játékosok kötelesek együttműködni a Lebonyolítóval és a Szervezővel a nyeremények átvétele, illetve igénybevétele érdekében. Amennyiben a kötelezettségüknek a Lebonyolító vagy a Szervező ismételt felszólítása ellenére sem tesznek eleget, különösen, ha a kézbesítés megtörténtét akadályozó, a Játékos érdekkörében felmerült körülményről való értesítésüket követő 15 napon belül nem hárítják el e körülményt, és a nyeremény átvétele ezért meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és a Szervezőt és a Lebonyolítót pedig az emiatt felmerült kárért semmilyen felelősség nem terheli.

A nyereménytárgyakat a Szervező kézbesíti. A nyeremények kézbesítéséhez elengedhetetlenül szükséges a Játékos értesítési és postázási adatainak hiánytalan és pontos megadása. A Szervező a sorsolást, illetve a Játékossal e pont alapján történt egyeztetés sikeres lezárását követő 90 napon belül a nyereményt postára adja. A Szervező mindent megtesz a nyeremények mielőbbi kézbesítése érdekében, azonban a postai küldemény megérkezése gyakran hosszabb átfutási idővel történik, ezért kérjük kedves nyerteseink türelmét!

A nyereményeket a Szervező kizárólag magyarországi címre postázza.

A nyertes a nyereményt a Lebonyolítónak megküldött írásbeli nyilatkozatával visszautasíthatja. A nyeremény visszautasításáról a nyertes az okirat megküldésével haladéktalanul, de legkésőbb a sorsolást követő 60 napon belül köteles tájékoztatni a Lebonyolítót.

 

A Szervező és a Lebonyolító nem vállal felelősséget a nyeremény kézbesítése során az igénybe vett posta szolgáltató tevékenységével összefüggésben felmerülő hibákért vagy hiányosságokért, a kézbesítéssel kapcsolatos reklamáció a postai szolgáltatónál tehető meg.

A Nyereményekhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. A Nyeremények átadásának lebonyolításával járó költséget a Szervező viseli.

 

9. Felelősség

 

A Játékra történő jelentkezések hiányosságáért (név-, cím- vagy egyéb elírás, fiktív adatok közlése stb.), az ezekből adódó értesítési, vagy szállítási késedelemért a Szervező és Lebonyolító nem vállalnak felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) Lebonyolítónak vagy Szervezőnek általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli.
 

A Szervező a nyeremények minőségi hibáiért, meghibásodásáért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes a nyeremény hibájával, meghibásodásával kapcsolatos igényeit nyereményekhez kapcsolódó jótállás és szavatosság keretében érvényesítheti.

A Szervező és a Lebonyolító kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Szervezővel vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.

A Szervező és a Lebonyolító nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Szervező és a Lebonyolító nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

Amennyiben a Játékos magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a Szervezővel vagy a Lebonyolítóval szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Játékos köteles minden a Szervező vagy a Lebonyolító által megkövetelt intézkedést megtenni, és a Szervezőnek és a Lebonyolítónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami azokat a Játékos bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

10. Egyéb rendelkezések

 

A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására.

A Szabályzat a Játék időtartama alatt, és a sorsolást követő 30 napig elérhető a Játékfelületeken.

A Promócióról részletes információk a www.neszesszerem.dm.hu Weboldalon érhetők el.

A Játékosok a Promócióval és a Nyereményekkel kapcsolatos további információért az info@neszesszerem.dm.hu e-mail címen kérhetnek tájékoztatást.

A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremények kézbesítésének elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a www.neszesszerem.dm.hu Weboldalon, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások esetére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak Nyereményeiket illetően, úgy ezen esetekre a Szervező, illetve a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal. Szervező, illetve Lebonyolító kizárja a felelősségét a Weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a Weboldal nem, vagy csak korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címeket, illetve a Promóció szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Promócióból.

A Promócióhoz kapcsolódó adatbázis módosítása kizárólag a www.neszesszerem.dm.hu domainről, illetve a webkiszolgálón keresztül, valamint a nyereményjáték adatbázisán keresztül lehetséges. Bármilyen külső, nem a Weboldal részeként elérhető eszközzel történő beavatkozás a Játékosok Pályázataiba. a Játékos azonnali kizárását eredményezi.

Ha a Játékos adatfeltöltés közben bezárja a böngésző ablakot, vagy ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

A Szervező, illetve Lebonyolító sem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt a Promóció során, a Promóció esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Promóció során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, ide nem értve a jelen Promóciós szabályzat szándékos megszegésével, valamint az egyéb szándékosan okozott, valamint az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító károkozás miatt a Játékosnál felmerülő károkért való felelősséget.

A Játékosok elfogadják, hogy a Promócióban való részvétel során a jelen Játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért a Ptk. szerinti teljes körű felelősséget vállalnak. A Szervező a Promóció elérhetőségét a jelen Játékszabályzat megszegése esetén bármely Játékostól megvonhatja.

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Promóciót kiegészítse vagy módosítsa; azzal, hogy az ilyen módosítás vagy kiegészítés nem eredményezheti a Játékosok megtévesztését. A Játékszabályzat módosulásáról a Szervező a www.neszesszerem.dm.hu oldalon tájékoztatja a Játékosokat.

A Szervező jogosult a Promóciót bármikor visszavonni.

Bármilyen a Promóció kapcsán felmerülő vitás kérdésben a Szervező döntése irányadó. Ez a rendelkezés nem korlátozza a Játékosoknak a mindenkor hatályos jogszabályok alapján fennálló igényérvényesítési jogát.

Kelt: Budapest, 2018.09.26.

 

Adatvédelmi tájékoztató a dm „AZ ÉN dm NESZESSZEREM” elnevezésű nyereményjáték lebonyolítása során kezelt személyes adatokról

 

Az alábbi tájékoztató azt a célt szolgálja, hogy Ön a személyes adatainak a dm Kft. által a dm „AZ ÉN dm NESZESSZEREM” nyereményjáték lebonyolításához szükséges adatok kezelésével kapcsolatos minden fontos információt megismerhessen.

 

Mit és miért kezelünk?

 

A játék során személyes adatai közül

a) kapcsolattartási adatként az Ön nevét, lakcímét (lakóhelyét vagy tartózkodási helyét), e-mail címét, valamint – ha ezeket a nyeremény kézbesítésének elősegítése érdekében megadta – belföldi értesítési címét és telefonszámát kezeljük.

 

Az adatkezelés célja minden kezelt adat tekintetében a játékban való részvétel feltételeinek ellenőrzése, a sorsolás lebonyolítása, a nyertesek értesítése, illetve a nyeremények kézbesítésének lehetővé tétele.

 

Felhívjuk figyelmét, hogy a Játékfelületen Ön által rögzített adatoknak önálló, a dm Kft.-től független adatkezelője a Facebook Inc. (székhely: 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304) is, amely részese az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériumánál tanúsított, az EU–USA közötti „Adatvédelmi pajzs” keretrendszernek. A Facebook Inc.-nek a Facebook közösségi portálon kezelt személyes adatokra vonatkozó adatkezelési tájékoztatóját az alábbi elérhetőségen érheti el:
https://www.facebook.com/privacy/explanation

 

Az adatkezelés további célja emellett

a) ha Ön a játék nyertese lesz, akkor

aa) az Ön neve és lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti település megnevezése tekintetében a nyertes személyének nyilvános – a sorsolás tisztaságának igazolását biztosító – bejelentése,

ab) az Ön neve, lakóhelye vagy tartózkodási helye, illetve a nyeremény értéke tekintetében az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényen és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényen alapuló törvényi kötelezettségek teljesítése,

b) az Ön neve, lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti település megnevezése, valamint elektronikus levélcíme esetében annak biztosítása, hogy a nyereményt felajánló, a játék szervezésében közreműködő nagykereskedelmi forgalmazó (a továbbiakban: Forgalmazó) Önnel – az Ön tiltakozásáig – közvetlen üzletszerzési célból kapcsolatot tartson.

 

Az adatkezelés jogalapja az Ön – a Progressive Studio Kft. (Lebonyolító megnevezése) által üzemeltetett a www.neszesszerem.dm.hu weboldalon (a továbbiakban: Játékfelületek) történt regisztrációval, illetve a nyereményjátékban való részvételi jogosultságot igazoló adatok feltöltésével kifejezett – hozzájárulása, valamint a dm Kft. mint a játék szervezője azon jogos érdeke, hogy a játék lebonyolításával kapcsolatban esetleg az Ön magatartása miatt Önnel vagy mással szemben felmerülő jogi igényeit érvényesítse.

 

Adatainak kezelése a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 17-i 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján történik.

 

Kezelt adatok köre

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés célja

Adatkezelés időtartama

Név

Önkéntes hozzájárulás

Az adatkezelés célja minden kezelt adat tekintetében a játékban való részvétel feltételeinek ellenőrzése, a sorsolás lebonyolítása, a nyertesek értesítése, illetve a nyeremények kézbesítésének lehetővé tétele.

Általában a nyertesek kisorsolását követő harmadik nap végéig.

 

A nyertesek esetében a postázás megtörténtétől számított nyolcadik év végéig.

Email cím

Önkéntes hozzájárulás

Postai cím

Önkéntes hozzájárulás

A nyertesek esetében a postázás megtörténtétől számított nyolcadik év végéig.

Telefonszám

Önkéntes hozzájárulás

A fődíj átadása során készült fotók

Önkéntes hozzájárulás

A fődíj (dm Beauty nap) átvételének megörökítése.

A fotókat a Beauty napot követően átadjuk a nyertesnek. Majd a Beauty napot követően 30 múlva törlésre kerülnek.

 

 

Ki fér hozzá az Ön adataihoz?

 

A rögzített adatok mindegyike tekintetében az adatkezelő a dm Kft. (2046 Törökbálint, Depo pf. 4., cégjegyzékszám: 13-09-078006, képviseli: Kanyó Roland marketing és PR menedzser)

 

Az adatkezelő e tevékenysége során adatfeldolgozóként igénybe veszi

a) a játékot lebonyolító Progressive Studio Kft.-t (székhely: 1066 Budapest, Nyugati tér 1., cégjegyzékszám: 01-09-877715, 8), amely a Játékfelületeket üzemelteti és a játékkal összefüggésben Önnel a kapcsolatot tartja, valamint

b) amennyiben a nyeremény kézbesítésre kerül, a Magyar Posta Zrt.-t (1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.) vagy a GLS General Logistics Systems Hungary Kft.-t (2351 Alsónémedi, Északi Iparterület, GLS Európa u. 2.), amelyek a nyeremények kézbesítését végzik.

 

Az adatkezelő e tevékenysége során al-adatfeldolgozóként igénybe veszi

  1. a tárhelyet biztosító RACKFOREST KFT.-t (székhely: 1132 Budapest,
    Victor Hugo u. 18-22., adószám: 14671858-2-41), amely a tárhelyet biztosítja a játékkal összefüggésben.

 

A nyertesek nevét a sorsolást követően a dm Kft. nyilvánosságra hozza.

 

A nyertesek azonosító adatai az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényben és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényben meghatározott körben és esetekben az adóhatóság részére átadásra kerülhetnek.

 

Milyen szervezési és biztonsági intézkedéseket alkalmazunk azok védelmében?

 

Az Ön adataihoz csak az adatkezelők és az adatfeldolgozók feladatkörrel rendelkező munkavállalói férnek hozzá. A dm Kft. a Progressive Studio Kft. mint adatfeldolgozó útján az Ön személyes adatait a kifejezetten a játék céljára létrehozott, jelszóval és titkosítással védett Játékfelületeken kezeli, és ezeket az adatokat más informatikai rendszerekben nem teszi elérhetővé. A Játékfelületek a Progressive Studio Kft. üzemeltetésében lévő, Magyarország területén található szervereken működnek.

 

Meddig kezeljük az Ön adatait?

 

A személyes adatokat a dm Kft. az Ön által történt feltöltésüktől

a) általában a nyertesek kisorsolását követő harmadik nap végéig,

b) a nyertesek esetében a postázás megtörténtétől számított nyolcadik év végéig kezeli, míg

c) A fődíj átadása során készült fotók a Beauty napot követően online formában átadjuk a nyertesnek, majd 30 nap múlva törlésre kerülnek,

d) abban az esetben, ha a dm Kft. az Ön magatartása miatt Önnel vagy mással szemben jogi igényt érvényesít, az igény elévüléséig kezeli.

 

Kérheti-e Ön adatai törlését, helyesbítését?

 

Ön az adatok kezeléséhez adott hozzájárulását a sorsolásig bármikor visszavonhatja: ebben az esetben az Ön adatait a játékból való egyidejű kizárása mellett töröljük. Hozzájárulását a sorsolást követően, de a nyeremény postázása előtt is visszavonhatja: az adatokat ebben az esetben is töröljük, ugyanakkor ebben az esetben úgy tekintjük, hogy Ön a nyereményről lemondott.

Végül hozzájárulásának visszavonása esetén is tovább kezeli adatait a dm Kft. abban az esetben, ha dm Kft. az Ön magatartása miatt Önnel vagy mással szemben jogi igényt érvényesít vagy vele szemben más az Ön magatartása miatt jogi igényt érvényesít. Amennyiben ez utóbbi adatkezelésre sor kerülne, úgy erről a dm Kft. Önt értesíti, Önnek pedig joga lesz arra, hogy ez ellen az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon. Tiltakozás esetén az Ön adatainak további kezeléséhez a dm Kft.-nek azt kell majd bizonyítania, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

Téves adatrögzítés vagy adataiban beálló változás esetén természetesen kérheti a kezelt adatok helyesbítését.

 

Hogyan férhet hozzá a személyes adataival kapcsolatos információkhoz?

 

Ön tájékoztatást kérhet tőlünk arról, hogy mely személyes adatait milyen célból, milyen módon kezeljük, valamint másolatot kérhet azon személyes adatokról, amelyeket kezelünk. E kéréseit ingyenesen teljesítjük.

 

Rendelkezési és hozzáférési jogait – éppen adatainak védelme érdekében – csak előzetes azonosítást követően tudjuk biztosítani. Ezért kérjük, hogy az adatkezeléssel összefüggő kéréseit, nyilatkozatait, panaszait az adatvedelem@dm.hu email címen a Játékfelületeken megadott regisztrációs emailcíméről küldött e-mailben jelentse be, vagy ha ez valamilyen oknál fogva nem lenne lehetséges, akkor azt ugyanezen az emailcímen vagy a 06-80-368 386 telefonszámon jelezze felénk. Utóbbi esetben jogainak gyakorlásához szükség lesz személyazonosságának igazolására.

 

Ön emellett személyes adatainak jogellenes kezelése, illetve az információs önrendelkezési jogához kapcsolódó jogainak sérelme miatt a Fővárosi Törvényszékhez (1055 Budapest, Markó u. 27. Levelezési cím: 1363 Bp. Pf. 16.) vagy az Ön lakóhelye szerint illetékes törvényszékhez keresetet nyújthat be, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1135 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22c, www.naih.hu) fordulhat.

A sütik olyan kis szöveges fájlok, melyeket a weboldalak felhasználhatnak arra, hogy még hatékonyabb felhasználói élményt nyújtsanak. A jogszabályok értelmében csak az oldal működéséhez teljesen nélkülözhetetlen sütiket tárolhatjuk az Ön böngészőjében, minden egyéb más süti használatához az Ön engedélyére van szükség.

A "Minden süti engedélyezése" gombra kattintva érhető el a legjobb felhasználói élmény, valamint a további füleken egyesével is engedélyezheti a különböző célú sütiket.

Az Cookie tájékoztató oldalon megtalál minden információt arról, hogyan léphet velünk kapcsolatba, illetve hogyan dolgozzuk fel a személyes adatokat, valamint módosíthatja az adatvédelmi beállításokat is.

Ezen sütik nélkül az oldalunk nem tudja a legjobb élményt nyújtani, bizonyos funkciók működése akadályozva lenne.

A szabályzat elfogadásával ezen sütik engedélyezésre kerülnek.

Név Szolgáltató Cél Érvényesség
PHPSESSIDneszesszerem.dm.huMunkamenet-azonosító, a látogató böngészési állapotát rögzíti az oldalbetöltések között.Munkamenet vége
cookieConsentneszesszerem.dm.huA látogató sütikkel kapcsolatos beállításait tárolja.1 év
accountneszesszerem.dm.huAkkor kerül létrehozásra, ha a látogató bejelentkezéskor bejelöli, hogy jegyezze meg az oldal.1 év

A statisztikai adatok gyűjtése anonimizált formában történik, így a látogató semmilyen módon nem azonosítható ezen sütik tartalmából. Ezen sütik segítségével tudjuk figyelni, hogy viselkednek a látogatók, ezzel is segítve minket a legjobb szolgáltatás nyújtásában.

Ezen sütik engedélyezéséhez kattintson az 'Engedélyez' jelölőnégyzetre, majd az 'Elfogadom', vagy a párbeszédpanelt bezárva a 'Minden süti engedélyezése' gombra.

Név Szolgáltató Cél Érvényesség
_ganeszesszerem.dm.huA Google Analytics által létrehozott egyedi azonosító a látogatottsági statisztika elkészítéséhez.2 év
_gidneszesszerem.dm.huA Google Analytics által létrehozott egyedi azonosító a látogatottsági statisztika elkészítéséhez.Munkamenet vége
_gat_*neszesszerem.dm.huA Google Analytics használja a lekérések gyakoriságának szabályzására.Munkamenet vége
Fel